Skip to main content

Az AbbVie online felhasználási feltételei

Hatálybalépés dátuma: 2013. 01. 01.

Ezek az Online felhasználási feltételek szabályozzák az Ön hozzáférését az AbbVie által felügyelt weboldalakhoz, beleértve azon leányvállalatokat és társult vállalkozásokat is (ezekre együttesen „AbbVie”-ként hivatkozunk), amelyek ezekre az Online felhasználási feltételekre hivatkoznak (együttesen „AbbVie-weboldalak” néven hivatkozunk rájuk). Ezek az Online felhasználási feltételek nem vonatkoznak azokra az AbbVie-weboldalakra, amelyek nem hivatkoznak ezekre az Online felhasználási feltételekre, az Amerikai Egyesült Államok lakosaira, valamint olyan harmadik fél weboldalaira, amelyekre az AbbVie-weboldalak hivatkozhatnak. Az AbbVie weboldalainak Ön által történő használata ezen Online felhasználási feltételek körébe esik.

A hatályos törvények értelmében az Önt megillető jogok sérelme nélkül az AbbVie fenntartja a jogot, hogy ezeket az Online felhasználási feltételeket a technológia fejlődése, illetve a jogi és szabályozási változtatások által megkívánt esetekben, valamint bevált üzleti gyakorlatok okán előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa. Amennyiben az AbbVie módosítja ezeket az Online felhasználási feltételeket, a változásokat közzétesszük ezen Online felhasználási feltételek frissített verziója révén, és úgy jelezzük Ön felé, hogy változtatás történt, hogy frissítjük az ezen Online felhasználási feltételek elején található érvényességi dátumot. Azzal, hogy belép az AbbVie weboldalaira, vagy használja őket, egyetért azzal, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Online felhasználási feltételek aktuális verzióját, amelyet megtekinthet, amikor belép az AbbVie weboldalaira. Amennyiben nem ért egyet ezekkel az Online felhasználási feltételekkel, vagy elégedetlen az AbbVie weboldalaival, az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslata az, hogy nem használja tovább ezt az AbbVie-weboldalt.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok:

Ön tudomásul veszi és hozzájárul a következőkhöz:

Habár igyekszünk az AbbVie-weboldalakon közzétenni a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos legújabb fejlesztéseket, valamint az AbbVie vállalattal kapcsolatos egyéb információkat, nem garantáljuk a pontosságot, eredményességet és megfelelőséget az AbbVie-weboldalakon tárolt információk vonatkozásában. Minden felhasználó vállalja a teljes felelősséget és valamennyi kockázatot, amely az AbbVie-weboldalak használatából ered. Az információk változtatás nélkül kerülnek fel a weboldalra, és tartalmazhatnak technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat. Az AbbVie fenntartja a jogot arra, hogy előzetes tájékoztatás nélkül bővítse, törölje vagy módosítsa az AbbVie-weboldalakon található információkat.

AZ ABBVIE SEMMIFÉLE FELELŐSSÉGET VAGY SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL AZ ABBVIE-WEBOLDALAKON KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓ VAGY TARTALOM TEKINTETÉBEN. AZ ABBVIE EZÚTON KORLÁTOZÁS NÉLKÜL ELUTASÍT MINDENFAJTA FELELŐSSÉGET ÉS SZAVATOSSÁGOT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, TÖRVÉNY VAGY SZERZŐDÉS ÁLTAL, ILLETVE MÁS MÓDON LETT MEGHATÁROZVA, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMILYEN FORGALMAZHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS GARANCIÁT, KONKRÉT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE, JOGCÍMRE VONATKOZÓ GARANCIÁT VAGY A JOGBITORLÁS HIÁNYÁT. AZ ABBVIE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN TÍPUSÚ VAGY TERMÉSZETŰ KÁRÉRT, TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ABBVIE-WEBOLDALAK LÉTEZÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL ÉS/VAGY AZ ABBVIE-WEBOLDALAKON KÖZÖLT INFORMÁCIÓKKAL VAGY TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN, VAGY ANNAK KÖVETKEZMÉNYEKÉNT FELMERÜLŐ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES (TÖBBEK KÖZÖTT ELMARADT NYERESÉG) KÖVETKEZMÉNYKÉNT VAGYVÉLETLEN FELLÉPŐ KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ABBVIE-T TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

Az AbbVie nem felelős, és semmilyen szavatosságot nem vállal harmadik féltől kapott információk vagy tartalmak pontosságáért, hatásosságáért, időszerűségéért és megfelelőségéért, beleértve a harmadik fél weboldalaira mutató hiperlinkeket is. Eltérő rendelkezés hiányában az AbbVie-weboldalakon az AbbVie nem szerkeszt, cenzúráz, vagy más módon sem felügyel semmilyen harmadik fél által szolgáltatott tartalmat, és az Abbott-weboldalakon megjelenő harmadik személyek által közzétett üzenő-falat (bulletin board), chatszobát vagy más hasonló fórumot. Az előbbiek szerint az ilyen információkat fenntartással kell kezelni és ezeket az AbbVie által nem jóváhagyottnak és nem támogatottnak kell tekinteni.

Az AbbVie-weboldalak olyan jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmazhatnak, amelyek az AbbVie jelenlegi elvárásait tükrözik a jövőbeli eseményekkel és üzleti fejlődéssel kapcsolatban. A jövőre vonatkozó kijelentések kockázatot és bizonytalanságot rejtenek magukban. A tényleges fejlesztések és eredmények jelentősen eltérhetnek a tervezettektől, és többek között, de nem kizárólagosan a következő tényezőktől függhetnek: a jelenlegi kutatási programok sikere, a függőben lévő vagy jövőbeli klinikai kutatások eredményei, a termékek folyamatban lévő forgalmazása, a gyógyszerek engedélyező hatóságok általi jóváhagyása, a szabadalmainak érvényessége és érvényesítése, az üzleti kapcsolatok stabilitása, és az általános gazdasági körülmények. Az AbbVie törekszik az AbbVie-weboldalak rendszeres frissítésére, azonban erre nem vállal kötelezettséget.

Az Ön által történő használat:

Ön megértette, tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy:

Az AbbVie-weboldalak használatával Ön elfogadja, hogy az AbbVie-weboldalakon vagy bármely szerverünkön általunk elhelyezett elektronikus adatot nem rongál meg vagy jogosulatlanul nem szerez meg. Ön továbbá azt is elfogadja, hogy nem kísérli meg az AbbVie-weboldalak biztonsági intézkedéseinek megkerülését és tiszteletben tart valamennyi vonatkozó helyi, állami, szövetségi és nemzetközi jogszabályt, szabályzatot és előírást.

Ön hozzájárul, hogy az AbbVie vállalat az AbbVie-weboldalakra Ön által feltöltött vagy egyébként közölt tartalmat az AbbVie által választott módon - a hatályos magyar jogszabályok keretein belül- felhasználja a jelen Online felhasználási feltételeknek megfelelően, nem kizárólagosan beleértve a másolást, nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételt, bármilyen formában történő előadást vagy nyilvánosságra hozatalt, módosítást, másik anyagba való átvételt vagy annak alapján egy származékos mű megalkotását. A magyar jog által megengedett mértékben lemond az Ön által az AbbVie-weboldalakra feltöltött vagy egyébként közölt tartalommal kapcsolatos valamennyi személyhez fűződő jogáról.

A termék címkéi:

A termékek elnevezése, leírása és címkéje származhat az Amerikai Egyesült Államokból vagy az Ön tartózkodási helyétől eltérő egyéb harmadik országból is. Bizonyos termékek nem szerezhetők be valamennyi országban - magyar jogszabályi rendelkezések értelmében Magyarországon forgalmazási engedéllyel nem rendelkező gyógyszerekre vonatkozóan a vállalat weboldala nem tartalmazhat információt - vagy eltérő márkanév alatt, különböző hatáserősségben vagy eltérő orvosi javallattal kaphatók. Számos felsorolt termék csak az Ön helyi egészségügyi szolgáltatóján keresztül, vényre felírva szerezhető be. A vényköteles gyógyszerek reklámozása a magyar jog szerint nem megengedett, és a vényköteles gyógyszerekre vonatkozó információkat kizárólag az egészségügyi szakemberek jogosultak közvetlenül megismerni. Az AbbVie előzetes, kifejezetten eltérő tartalmú nyilatkozata és hozzájárulása hiányában az AbbVie vállalatnál, annak leányvállalatainál és kapcsolódó vállalkozásainál lévő vezető, munkavállaló, megbízott vagy képviselő nem adhat semmiféle orvosi tanácsot, diagnózist, nem nyújthat kezelést vagy egyéb orvosi/gyógyászati szolgáltatást, amely bármilyen módon orvos-beteg kapcsolat létesítését eredményezni az AbbVie-weboldalakon keresztül.

Szellemi tulajdonjog:

Az AbbVie weboldalain nyilvánosságra hozott információk, dokumentumok és kapcsolódó illusztrációk/ábrák („Információ”) az AbbVie kizárólagos tulajdonát képezik, kivéve azokat, amelyeket szerződés alapján harmadik felek biztosítottak az AbbVie részére. Az Információ felhasználására vonatkozó engedély megadottnak tekintendő, feltéve, hogy (1) a fenti szerzői joggal kapcsolatos figyelmeztetés valamennyi példányon feltüntetésre kerül; (2) az Információ felhasználása kizárólag tájékoztató és nem kereskedelmi jellegű vagy csak személyes használat céljából történik; (3) az Információ semmilyen formában nem került módosításra; és (4) a jelen AbbVie-weboldalon keresztül elérhető ábrákat nem használják fel az azokat kísérő szövegtől elkülönítve. Az AbbVie nem felel a harmadik felek által szolgáltatott adatokért, és az Ön számára tilos az ilyen anyagoknak a benne foglalt szerzői jogok tulajdonosának engedélye nélkül történő terjesztése. A fenti engedély kivételével sem kifejezetten, sem hallgatólagosan semmilyen harmadik személynek ne adtunk át semmilyen licencet vagy más jogot, amire az AbbVie szabadalma, védjegye vagy egyéb szellemi tulajdonjoga vonatkozik. Az AbbVie-weboldalakon megjelenő AbbVie védjegy, kereskedelmi nevek, ábrázolási formák és termékek használata az AbbVie előzetes írásbeli engedélyének hiányában nem megengedett, kivéve a társaság termékének vagy szolgáltatásainak azonosításához szükséges használat esetén.

Adatvédelem és adatbiztonság:

Az AbbVie köteles biztosítani az Ön adatainak online védelmét. Tisztában vagyunk ügyfeleink és az AbbVie-weboldalakat látogatók személyes adatai védelemének fontosságával.

Ön elismeri és elfogadja, hogy az Ön személyazonosításra alkalmas adatainak az AbbVie-weboldalakon való megadása esetén a az adatok védelme teljes mértékben nem garantálható, annak ellenére, hogy az AbbVie az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére biztonsági eszközökkel rendelkezik. ABBAN A VALÓSZÍNŰTLEN ESETBEN, HA ERŐFESZÍTÉSEINK ELLENÉRE JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS VAGY ADATMEGISMERÉS TÖRTÉNIK, AZ ABBVIE NEM FELELŐS AZ ILYEN JELLEGŰ ADATMEGSZERZÉSÉRT VAGY JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZ ÜGYFÉLNÉL VAGY FELHASZNÁLÓNÁL TÖRTÉNT BÁRMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, SPECIÁLIS, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYEKBŐL EREDŐ KÁRÉRT (BELEÉRTVE A NYERESÉGKIESÉST), MÉG AKKOR SEM, HA AZ ABBVIE VÁLLALATOT ELŐZETESEN FIGYELMEZTETTÉK ILYEN JELLEGŰ KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ ABBVIE NEM VÁLLAL SEM KIFEJEZETT, SEM VÉLELMEZETT GARANCIÁT, HOGY AZ ÜGYFELEK ÁLTAL MEGADOTT INFORMÁCIÓ MENTES LENNE A BEAVATKOZÁSTÓL VAGY A JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSTŐL, ÉS AZ ABBVIE NEM NYÚJT A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS ÉS KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. MINDEN ÜGYFÉL SAJÁT MAGA FELEL JELSZAVÁNAK TITOKBAN TARTÁSÁÉRT.

A felelősség korlátozása:

Az AbbVie nem vállal felelősséget az AbbVie-weboldalakon megjelenített, azokra feltöltött vagy egyéb módon azokon keresztül elérhető anyagokért, információkért és véleményekért. Ezeket az anyagokat, információkat és véleményeket kizárólag saját felelősségére használja. Az AbbVie kizárja az AbbVie-weboldalak használatából, vagy az ott elhelyezett tartalmakból eredő jogsértésért vagy károkért való bármilyen felelősséget.

AZ ABBVIE-WEBOLDALAKAT, A WEBOLDALAK TARTALMÁT ÉS AZ ABBVIE WEBOLDALAIN KERESZTÜL NYÚJTOTT VAGY AZOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ TERMÉKEKET ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT AZ ABBVIE VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL KÍNÁLJA, „AHOGY VANNAK” ÉS „AHOGY HOZZÁFÉRHETŐK”, HIBÁKKAL EGYÜTT. AZ ABBVIE VAGY FORGALMAZÓI, AZOK ÉRINTETT IGAZGATÓI, MUNKAVÁLLALÓI VAGY MEGBÍZOTTJAI (A TOVÁBBIAKBAN AZ ABBVIE-FELEK) SEMMI ESETRE SEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÁRÉRT, SEMMILYEN JOGELMÉLET/JOGCÍM ALAPJÁN, AMELY AZ ABBVIE-WEBOLDALAK, A WEBOLDALAK TARTALMÁNAK, AZ ABBVIE-WEBOLDALAKON VAGY KAPCSOLÓDÓ OLDALON VAGY AZON KERESZTÜL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSBÓL EREDŐ, VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN LÉVŐ HASZNÁLATÁBÓL, VAGY ANNAK AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL SZÁRMAZIK, BELEÉRTVE BÁRMELY SPECIÁLIS, KÖZVETETT, BÍRSÁG JELLEGŰ, VÉLETLENSZERŰ, ELRETTENTŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYEKBŐL EREDŐ KÁROKAT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A SZEMÉLYI SÉRÜLÉST, NYERESÉGKIESÉST VAGY A SZOLGÁLTATÁS KÉSEDELMÉBŐL, MEGSZAKÍTÁSÁBÓL EREDŐ, VÍRUSOK ÁLTAL OKOZOTT, FÁJLOK VAGY ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS TÖRLÉSÉBŐL, VAGY AZ ABBVIE-WEBOLDALAKON VAGY A TARTALMAKBAN JELENTKEZŐ HIBÁKBÓL, MULASZTÁSOKBÓL VAGY EGYÉB PONTATLANSÁGBÓL EREDŐ KÁROKAT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ ABBVIE GONDATLANUL JÁRT EL, ÉS AZ ABBVIE FIGYELMÉT FELHÍVTÁK AZ ILYEN JELLEGŰ KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. Ön elfogadja, hogy bármely ellenkező tartalmú irányadó jogszabályi rendelkezésre való tekintet nélkül Ön az AbbVie-weboldalak használatából vagy a jelen Online felhasználási feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatban felmerülő követelés keletkezésétől számított öt (5) éven túl követelésének érvényesítésére vagy eljárás kezdeményezésére nem jogosult. KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY AZ ABBVIE-WEBOLDALAKRA TOVÁBBI JOGI TÁJÉKOZTATÓK, FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZATOK ÉS EGYÉB FELTÉTELEK VONATKOZHATNAK.

Általános tudnivalók:

Ön egyetért azzal, hogy az Online felhasználási feltételek és az Adatvédelmi szabályzat leírják a felek közti teljes megállapodást a tárgyra vonatkozóan. Az AbbVie-weboldalakat Illinois állam törvényei szerint hozták létre és üzemeltetik. A jelen Online felhasználási feltételekben foglalt szerződéses feltételekre Illinois Állam törvényei alkalmazandóak olyan mértékben, hogy az egyébként kötelezően irányadó törvények, pl. az Önre alkalmazandó magyar fogyasztóvédelmi jog nem írja felül Illinois Állam törvényeit. Amennyiben az illetékes bíróság a jelen Online felhasználási feltételek valamely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti, Ön elfogadja, hogy a jelen Online felhasználási feltételek további rendelkezései teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak.